Tuen maksatus ja raportointivelvoite

Liikekumppanuustuki on voimassa 24 kuukautta valtionavustuspäätöksen tiedoksiantopäivästä. Tuen saajan tulee pyytää maksatusta erillisellä maksatuspyynnöllä ennen tuen erääntymistä.


Maksatuspyynnöt tulee toimittaa 24 kuukauden sisällä valtionavustuspäätöksen tiedoksiantopäivästä.


Tuki maksetaan hyväksyttyjen, toteutuneiden ja maksettujen kustannusten perusteella jälkikäteen.

Liikekumppanuustuki voidaan maksaa tuen saajalle, kun tuen saaja on palauttanut allekirjoitettuna valtionavustuspäätöksen liitteenä olevan sitoumuksen.

Maksatuspyyntö muodostuu

1. allekirjoitetusta maksatuspyyntölomakkeesta*
2. toteutuneiden kustannusten selvityksestä (tilintarkastajan allekirjoittama kustannuserittely), toimitetaan mieluiten myös sähköisesti Excel-muodossa
3. kustannukset oikeaksi todistavasta tilintarkastajan lausunnosta (tarkastettava 100 % toteutuneista kustannuksista) 
4. tilintarkastajan täyttämästä ja allekirjoittamasta tarkastuslistasta
5. loppuraportista.
Lisäksi tulee toimittaa hakijan kaupparekisteriote tai ulkomaille rekisteröidyn yrityksen tapauksessa muu vastaava asiakirja (max. 3 kk vanha), josta ilmenevät hakijayrityksen edustamisoikeudet.

*) Allekirjoittajan/allekirjoittajien tulee olla henkilöitä, joilla on kaupparekisteriotteen mukaan toiminimen kirjoitusoikeus.

Allekirjoitettavat lomakkeet (kohdat 1,3 & 4) tulee toimittaa postitse alkuperäisinä kappaleina.

Liikekumppanuustuen saaja voi hakea tuen maksatusta enintään kahdessa erässä. Jos maksatusta haetaan kahdessa erässä ja ensimmäinen erä ylittää 2/3 myönnetystä tuesta, tulee loppuraportti palauttaa jo ensimmäisen maksatuspyynnön yhteydessä. Molemmissa maksatuspyynnöissä on oltava liitteenä tilintarkastajan lausunto sekä tarkastuslista. Tilintarkastajan tulee tarkastaa 100 % maksatuspyyntöön sisällytettävistä, toteutuneista kustannuksista (pistokokein tehty tarkastus ei riitä).

Jos hankkeeseen kohdistuu ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksiin liittyviä vaatimuksia, tulee tuen saajan selvittää maksatuspyynnössä, millä tavalla vaatimukset on huomioitu hankeselvityksissä. Näistä mahdollisista vaatimuksista tiedotetaan hakijaa siinä yhteydessä, kun Finnpartnership tiedottaa Finnfundin tukikomitean suosituksesta hankkeen hyväksymiseksi tai hylkäämiseksi. Jotta Liikekumppanuustuki voidaan maksaa, on maksatuspyynnössä oltava edellä mainitut liitteet.

Lisäksi tuen saaja on velvollinen raportoimaan hankkeen etenemisestä kahdessa seurantaraportissa vuoden välein tuen raukeamisen jälkeen. Finnpartnership toimittaa tuen saajalle seurantaraportointilomakkeen.

Liikekumppanuustuelle ei voida myöntää jatkoaikaa. Jos tuen saaja ei ole jättänyt maksatuspyyntöä määräaikaan mennessä, tuki raukeaa eikä sitä makseta. Tuen saaja voi kuitenkin hakea tukea uudelleen, mikäli tuki jää käyttämättä hankkeen toteutuksen viivästyessä ja tuettavat hyväksyttävät kustannukset eivät synny ennen tuen voimassaolon päättymistä. On kuitenkin huomioitava, että uuteen hakemukseen liittyvät hyväksyttävät kustannukset voivat syntyä vasta uuden hakemuksen rekisteröinnin jälkeen.

Jos tarvitset apua maksatuspyynnön laatimiseen, löydät vinkkejä täältä.